Ståltrapez TP35

 

 

Ståltrapez TP35

TIL BUTIK »

Ståltrapez TP35

TIL BUTIK »

Ståltrapez TP35

TIL BUTIK »

Ståltrapez TP35

TIL BUTIK »

Ståltrapez TP35

TIL BUTIK »

Mål (M): 2,00 x 1,05 3,00 x 1,05 4,00 x1,05 5,00 x 1,05 Bestilling på mål
Vægt: 4,6 kg pr. dækkende m² 4,6 kg pr. dækkende m² 4,6 kg pr. dækkende m² 4,6 kg pr. dækkende m² 4,6 kg pr. dækkende m²
Dækbredde: 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm
Totalbredde: 1070 mm 1070 mm 1070 mm 1070 mm 1070 mm
Profilhøjde: 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Afstand: 1,1 meter under 15° 1,1 meter under 15° 1,1 meter under 15° 1,1 meter under 15° 1,1 meter under 15°
Afstand: 1,5 meter over 15° 1,5 meter over 15° 1,5 meter over 15° 1,5 meter over 15° 1,5 meter over 15°
Pris pr. m2: SE PÅ LINKET SE PÅ LINKET SE PÅ LINKET SE PÅ LINKET SE PÅ LINKET